მაინ რიდის თხზულების "ტყის შვილები" პეტრე უმიკაშვილისეული თარგმანის პირველი გვერდი

First Page of Perte Umikashvili's Translation of the Work of Thomas Mayne Reid "Forest Children"

Erste Seite der von Perte Umikashvili übersetzten Werkes von Thomas Mayne Reid "Die Kinder des Fösters"

შემდეგი ნიმუში- Next Example - Nächstes Beispiel