პირველი გვერდი პეტრე უმიკაშვილის ორიგინალური პიესისა "ბენეფისის წინ"

Second Page of Perte Umikashvili's Work "Before the Charity"

Zweite Seite des originalen Theterstückes von Perte Umikashvili "Vor dem Benefiz"

შემდეგი ნიმუში- Next Example - Nächstes Beispiel