პეტრე უმიკაშვილის პუბლიცსტური თხზულების "ბათომის მხარიდამ გადასახლება" პირველი გვერდი

First page of the publicistic text of Perte Umikashvili "Deportation of Batomi Region"

Erste Seite des publizistischen Werkes von Perte Umikashvili "Umsiedlung von Batomi-Kreis"

შემდეგი ნიმუში- Next Example - Nächstes Beispiel